Menú Cerrar

Normatives Tècniques Fase Comarcal

>> Normativa COVID-19

–> Protocol UCEC – enllaç
–> Adaptacions Consell Esportiu VO Terrassa – enllaç

> Norma 1a – Calendari de dates

Reunió presentació activitats curs 2020-2021

   Dijous 17 de setembre a les 18:00 hores.

Lliurament d’inscripcions, tots els esports i categories

   Data límit: dimecres 7 d’octubre a les 18 hores.

Validació dels equips i fitxes

   Data límit: dimecres 7 d’octubre a les 18 hores.

Esports individuals

   Data límit: set dies abans de l’activitat.

Sorteig fase de classificació d’esports d’equip

   Dimarts 13 d’octubre a la seu del Consell Esportiu

   17:15 hores: Handbol i Voleibol

   17:45 hores: Futbol Sala

   18:15 hores: Bàsquet

   19:15 hores: Futbol 7

Incici de les competicions d’Esports d’Equip

   TOTS ELS ESPORTS: dissabte 24 d’octubre

ELS CALENDARIS S’ENVIARAN PER CORREU ELECTRÒNIC ALS COORDINADORS/ES EL DIMECRES ABANS DE L’INICI DE LA COMPETICIÓ.


> Norma 2a – Condicions de participació als JEEC

Poden participar a les competicions dels JEEC, els esportistes i equips que s’inscriguin representant al centre educatiu, l’associació esportiva escolar o l’associació de mares i pares d’alumnes del centre educatiu en què estiguin ma-triculats, i esportistes i equips d’altres entitats inscrites o adscrites al Registre d’entitats esportives del Consell Català de l’Esport. En tots els casos caldrà que hagin tramitat el carnet dels JEEC a través del consell esportiu.

Les inscripcions les haurà de tramitar cada entitat al seu consell esportiu, en el termini establert i segons el model normalitzat.

Per poder participar en un consell esportiu diferent del que correspon a l’entitat, caldrà l’autorització dels consells esportius implicats, prèviament a la inscripció, mitjançant el document d’autorització de canvi de consell esportiu, en què consta-ran les condicions de participació.

En un mateix curs escolar un esportista no podrà participar als JEEC, en una mateixa modalitat esportiva, representant dues entitats diferents. En cas de duplicitat d’inscripció sempre valdrà la tramitada en primer lloc.

Tots els esportistes dels JEEC han de participar en les activitats de la categoria que els correspon segons la data de naixement. Excepcionalment, en el cas dels centres educatius, AEE i AMPA, es permetrà la participació en els esports d’associació d’aquells alumnes que hagin repetit un sol curs, i en les condicions marcades per les normatives tècniques.

Aquestes condicions són les següents:

a) Que no hi hagi equip de la mateixa entitat de la categoria que li correspon a l’esportista per la data de naixement.

b) Es permet la participació d’1 esportista repetidor/a i, en el cas de sol·licitar la participació de més esportistes, l’entitat haurà d’adreçar una sol·licitud al comitè organitzador corresponent amb l’antelació suficient i els arguments en què es sustenta la sol·licitud.

Amb l’objectiu d’afavorir la creació d’equips o la participació de tots els esportistes, es permetrà la participació d’esportistes que cursen un determinat cicle en activitats de la categoria immediatament superior a la del cicle que cursen. En aquest cas caldrà que la família hagi aportat una autorització expressa.

Es permetrà la participació d’esportistes amb patologies especials en activitats de categories inferiors a la corresponent, que han d’acompanyar el document d’autorització amb un certificat mèdic i el certificat corresponent de disminució.

Per participar en l’àmbit supracomarcal, s’ha d’haver participat, en l’àmbit local-comarcal-intercomarcal, representant la mateixa entitat i modalitat o disciplina esportiva.

El pagament de les inscripcions s’haurà de fer per transferència bancària al nº c/c IBAN ES21-0182-8182-4902-0801-1234 indicant l’escola/entitat que realitza el pagament així com l’activitat a la que fa referència la transferència.


> Norma 3a – Inscripció dels equips

Les competicions podran ser masculines o femenines.

L’equip s’haurà d’inscriure en la competició masculina o femenina en funció del nombre de jugadors de cada sexe.

MASCULÍ

Per inscriure un equip en la competició masculina, el nombre de jugadors masculins a pista haurà de ser majoritari (en bàsquet, futbol sala i handbol entre 3 a 5 nois per 0 a 2 noies, en futbol entre 4 a 7 nois per 0 a 3 noies, i en cas del voleibol entre 4 a 6 nois per 0 a 2 noies).

FEMENÍ

Per inscriure un equip en competició femenina, el nombre de jugadores femenines en pista haurà de ser majoritari (en bàsquet, futbol sala i handbol entre 3 a 5 noies per 0 a 2 nois, en futbol entre 4 a 7 noies per 0 a 3 nois, i en cas del voleibol entre 4 a 6 noies per 0 a 2 nois).

Manca de jugadors/es en un partit

Si un equip té dificultats puntuals en un partit de competició, només podran passar jugadors d’un equip masculí al femení i a l’inrevés sempre que sigui per arribar al nombre mínim de jugadors més 2 perqué el partit sigui vàlid.


> Norma 4a – Lliure circulació d’esportistes

Es permetrà la lliure circulació d’esportistes entre centres educatius, sempre que el centre d’origen no ofereixi la disciplina esportiva que el esportista vulgui realitzar o no tingui categoria superior en la que pogués participar segons normativa.

L’esportista podrà tenir fitxa del Centre Educatiu receptor sempre acollint-se a la disponibilitat i la normativa de la mateixa i haurà de presentar al Consell Esportiu un full signat i segellat pel seu centre on quedarà reflectit que es sabedor que el seu alumne jugarà amb un altre centre.


> Norma 5a – Documentació

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PELS ESPORTISTES A TOTES LES JORNADES (INCLOSA LA 1ª)

Per a totes les categories

Carnet d’esportista que es tramitarà al Consell Esportiu i el validarà per aquest curs. En ell es farà constar la categoria del jugador i a l’equip al que pertany.

En iniciar-se la competició, cada equip haurà de tenir cobert el nombre mínim d’esportistes establert amb licència tramitada.

LÚNIC DOCUMENT VÀLID SERÀ EL CARNET D’ESPORTISTA TRAMITAT AL CONSELL ESPORTIU, AMB LA CORRESPONENT ASSEGURANÇA.

No presentació de la documentació

 • El partit sempre es jugarà
 • La falta total o parcial de la documentació, implicarà la pèrdua del partit.
 • En cas de circumstància imprevista, i de forma excepcional, es donarà de termini fins al moment en què es vagi a iniciar la 2a meitat del partit per a la presentació de tota aquesta documentació.

Norma 6a – Condicions mínimes d’inscripció

ESPORTS D’EQUIP (totes les categories)

·Bàsquet:7 esportites
·Futbol Sala:7 esportites
·Futbol:9 esportites
·Gimnàstica Artística:4 esportites
·Gimnàstica Rítmica:5 esportites
·Hoquei:5 esportites
·Handbol:7 esportites
·Hoquei Línea 3×3:5 esportites
·Korfbal6 esportites
·Tennis de Taula (equips):3 esportites
·Voleibol:8 esportites

ESPORTS INDIVIDUALS

Atletisme, Bàdminton, Ciclisme, Cros, Curses d’Orientació, Dansa Esportiva, Escacs, Gimnàstica Artística, Gimnàstica Rítmica, Judo-Taekwondo, Natació, Patinatge i Tennis de Taula

El nombre d’inscripcions és il·limitat


> Norma 7a – No presentació dels esportistes

 1. En el cas de no presentar-se tot l’equip o l’esportista individual a l’hora assenyalada, se’l donarà com aperdedor del partit i se li descomptarà un punt de la classificació general.
 2. Tot equip que no es presenti a jugar els seus partits en tres ocuasions, serà retirat de la competició pel Comitè de Competició i li serà imposada una sanció econòmica de 100 euros. La resolució es comunicarà a la resta de participants.
 3. Si un equip es retira de la competició abans d’acabar el calendari, se li imposarà una sanció econòmica de 100 euros.

Norma 8a – Uniformitat

Per a la celebració de partits dels esports d’equip, serà condició indispensable que tots els seus components assisteixin al terreny de joc amb l’uniforme complet i necessari, amb els colors representatius de l’entitat. l’uniforma complet consta de samarreta degudament numerada, segons el reglament de cada esport, pantalons d’esport i sabatilles (al menys la samarreta haurà de ser igual a tots els jugadors de l’equip). No podran aliniar-se jugadors/es sense calçat adequat.

En cas de samarreta del mateix color en els dos equip, l’equip que juga a casa la portarà i l’altre es posarà pitralls.

Per a la resta d’esports, cada participant haurà de portar els estris específics de la modalitat esportiva.


> Norma 9a – Autorització d’inscripcions de jugadors d’una categoria inferior. Equips «A» i «B»

Cada esportista haurà de tramitar la documentació (fitxa) en la categoria corresponent en funció de l’any de naixement del participant i podrà participar en les competicions per equips, en aquesta categoria i/o en la superior, si les seves qualitats li permeten.

En les competicions individuals participaran a la categoria que correspon per l’any de naixement o per la immediatament superior, però només en una d’elles.

Si una entitat té més d’un equip en un mateix esport i categoria, aquests han d’estar definits, des de la 1a jornada, a les fitxes diferenciats amb les lletres «A» i «B», en funció de l’any de naixament (l’equip A haurà de ser el de 2n any, i l’equip B els de 1r any). Si no hi ha jugadors suficients dels dos cursos, la majoria de jugadors del 2n any hauran d’estar a l’equip A.

Els jugadors inscrits en l’equip «A», no podran passar, en cap cas, a un equip «B».

Els jugadors de l’equip «B» podran jugar amb l’equip «A» sempre i quan no estiguin en el mateix grup.


> Norma 10a – Classificació a la Fase Supracomarcal

Es classificaran aquell nombre d’esportistes o equips de les categories que estableixi la normativa supracomarcal.

La normativa que es portarà a terme s’establirà en funció de les directius que marqui la UCEC.

Final Nacional de Cros serà el 31 de març a Reus.
Final Nacional d’esports d’equip serà el 1 i 2 de Juny.

Final Nacional d’esports individuals serà el 8 i 9 de juny.

Les Finals territorials es portaran a terme (sempre que sigui necessàries) 15 dies abans de les Finals Nacionals corresponents.

Si en el moment de realitzar la inscripció per les fases, no hi ha un jugador o un equip guanyador, hi anirà el guanyador de la 1a fase o volta amb tots els partits jugats.


> Norma 11a – Coordinador d’esports, monitors d’equip i delegats

Cada centre escolar, entitat esportiva o club que participi en aquests JEEC haurà de nomenar un/a cordinador/a d’esports que serà lúnic/a facultat/da per respresentar-los.

A més, cadascun dels equips haurà de diposar d’un/a monitor/a, que serà qui l’organitzi i haurà d’acompanyar els/les jugadors/es al terreny de joc. Serà l’única persona facultada per dirigir-se al tutor de joc. Aquest/a monitor/a no podrà ser menor de 16 anys.

Aquest monitor/a haurà d’acreditar-se sempre amb el carnet corresponent, que se li activarà una vegada presentada la titulació esportiva mínima requerida (CIATE) o superior en el Consell Esportiu VO Terrassa. Si no posseeix cap tipus de titulació, haurà de firmar, juntament amb el centre o entitat, que es compromet a realitzar alguna formació corresponent en el curs actual.

Tot equip inscrit en qualsevol de les competicions que integren aquests Jocs, haurà de disposar d’un/a delegat/da, que no podrà ser menor de 16 anys i haurà d’estar en disposició del carnet corresponent.

Quan un equip presenti a la banqueta més d’una persona en qualitat de monitot/a o delegat/da, només un/a d’ells/es podrà dirigir l’equip, circumstància que haurà de fer-se constar a l’acta als efectes de control arbitral, ja que serà el/la responsable de la banqueta i totes les accions punibles li seran compatibilitzades.

Els/les coordinadors/es d’esports, els/les monitors/es d’equip i els/les delegats/des, no podran exercir d’àrbitres o cronometadors.

Cas de no presentar-se el tutor/a de joc designat i d’acord els dos equips, podran establir entre ells el/la tutor/a de joc i el resultat serà oficial un cop notificat a l’organització.


> Norma 12a – Desplaçament

Els equips i/o esportistes participants hauran de traslladar-se als llocs de competició, sota la seva responsabilitat.

En aquells grups que hi hagi equips de diferents municipis, es jugarà pel sistema «casa-fora», segons l’ordre que estableix el calendari.

Recomanem la utilització dels trasport públic


> Norma 13a – Recursos i sancions

 1. Els recursos es presentaran per escrit al Consell Esportiu i hauran d’anr signats pel director/a del centre o president/a de l’entitat esportiva, abans de les 20 hores del dimarts següent al dia dels fets, acompanyats de 15 euros en concepte de dipòsit, que seran reintegrats en el cas de resolució favorable a la reclamació.
 2. Tot recurs referent a l’edat dels participants serà gratuït i es podrà presentar en qualsevol moment.
 3. Les sancions que el Comitè de Competició consideri com a greus (agressió, falsificació d’edat, etc.) es faran públiques i es podrà aplicar una sanció econòmica.
 4. Si el Comitè de Competició considera que no hi ha dades suficients per emetre un dictamen definitiu, podrà ajornar-lo amb suspensions provisionals, que seran considerades part de la sanció definitiva que s’imposi.
 5. Les resolucions del Comitè de Competició es comunicaran per escrit als interessats.
 6. En cas de disconformitat amb el veredicte del Comitè de Competició, en un termini màxim de TRES dies feiners comptats a partir de la recepció del comunicat, podrà elevar-se un nou recurs al Consell Esportiu.

Norma 14a – Avançament / Ajornament de partits

L’avancament d’un partit es sol·licitarà en el cas que aquest no es pugui portar a terme en la data prevista en el calendari.

Es podrà sol·licitar d’un partit sempre que es pugui justificar una causa de forá major i presentant la sol·licitud oficial al Consell Esportiu com a màxim abans de les 12 hores del dimecres anterior a la data de celebració. Aquest tràmit tindrà un cost de 10 €. Perque l’ajornament sigui gratuit s’haurà de notificar 10 dies abans de la celebració del partit.

Els tràmits a seguir seran els següents:

 1. Perquè el Consell Esportiu autoritzi l’ajornament, l’equip sol·licitant haurà de posar-se en contacte i d’acord amb l’equip contrari per concretar un nou dia, lloc i hora per la celebració del mateix.
 2. S’haurà de comunicar al Consell Esportiu el dia, lloc i l’hora fixats de comú acord, com a màxim 72 hores abans de l’inici del partit.
 3. Si no hi ha acord i el Consell Esportiu considera que el motiu és suficientment justificat, autoritzarà l’avançament/ajornament i establira la pista de joc, dia i hora.

Si la solicitud d’avançament/ajornament es realitza a partir del dijous anterior a la data prevista de celebració, es considerarà com una no presentació i es restarà un punt de la classificació.


> Norma 15a – Recollida de comunicacions dels dies i de les hores de celebració de les activitats ajornades per raons meteorològiques

Si una jornada se suspèn per raons meteorològiques, haurà de tenir-se en compte:

 1. En cas d’inclemències meteorologiques, l’organització, d’acord amb els tutors de joc, decidirà si es fa o no l’activitat.
 2. Tota anul·lació de partits, competicions o qualsevol activitat organitzada pel Consell Esportiu VO és notificarà via web, bloc i twitter el més aviat possible.
 3. Les activitats que es desenvolupin en instal·lacions cobertes no s’ajornaran.
 4. Les activitats suspeses corresponents a la resta d’instal·lacions els equips im-plicats hauran de quedar en dia, hora i instal·lació (sense interferir en la com-petició), per poder recuperar el partit.
 5. Si la jornada suspesa per causes meteorològiques fos l’última de la fase de classificació o de la fase final, aquesta es jugaria durant la setmana següent.

Es recorda a tots els equips i participants en general, la obligatorietat de presentar-se al terreny de joc els dies de pluja o inclemències del temps. Podeu trucar abans al Consell Esportiu per informar-vos de la situació de cada instal·lció.


> Norma 16a – Resultats i classificacions

Els resultats i les classificacions oficials de cada jornada, es lliuraran a qui ho demani setmanalment al Consell Esportiu.

També es podran consultar a la nostra pàgina WEB: http://www.ceterrassa.com o a les webs dels ajuntaments de Rubí, Castellbisbal, Matadepera, Viladecavalls i a l’OMET de Sant Cugat.


> Norma 17a – Normes per a determinar la classificació en cas d’empat a punts

En tots els esports d’associació, haurà de tenir-se en compte que si es donés un empat a punts entre dos o més equips, tant si la competició és a una o més voltes, l’ordre de preferència que s’estableix per determinar la classificació és el següent:

 1. Els punts obtinguts entre els equips implicats (només ells).
 2. La diferència general de gols, cistelles o sets a favor i en contra de tota la competició.
 3. La diferència general de gols, cistelles o sets a favor i en contra de tota la competició.
 4. El coeficient general, és a dir, el resultat de dividir el nombre total de gols, cistelles o sets a favor, pel nombre de gols, cistelles o sets en contra de tots els partits celebrats.

Norma 18a – Trofeus i medalles

Esports d’equip

CATEGORIES ALEVÍ, INFANTIL, CADET i JUVENIL:

Trofeus i medalles als tres primers equips classificats dels grups de 1a divisió de cada esport i categoria.

Per més informació consulteu l’apartat Altres/trobades i lliurament de premis.

Esports individuals

Es lliuraran medalles als tres primers classificats de cada esport i categoria, a la darrera jornada de cadascun d’ells.


> Norma 19a – Els valors que sumen

«En volem 5!» És una proposta de competició esportiva escolar en què es posa de manifest que els valors també sumaran; no només educativament sinó que també repercutiran en la classificació general de l’equip. Aquesta classificació només s’aplicarà als esports d’equip.

Per tal d’obtenir la classificació global, es sumaran els punts obtinguts en la clasificació per competició i la classificació per valors.

El màxim de punts que un esquip pot sumar per victòria és de 3 punts, que seran els mateixos que es poden obtenir en la classificació per valors; d’aquesta manera es dóna la mateixa importància a una classificació i a l’altra.

Aquest tipus de puntuació DUAL ens permetrà conèixer en tot moment les dues classificacions, per una banda la de valors i per altra la competitiva.

La classificació integrada (suma de les dues), es portarà a terme en totes les categories.

Aquesta classificació en valors serà el resultat de no perdre els 5 punts en valors que tots els equips tindran a l’iniciar el partit, i aquests punts estaran relacionats amb 5 preguntes i una d’extra (punt extra TARGETA VERDA).

Les preguntes tindran relació amb diferents valors de l’esport escolar i seran respostes per als diferents agents que hi intervenen.

4 preguntes a respondre pel tutor/a de joc; respecte als dos equips.

1 pregunta a respondre per l’entrenador/a; respecte l’equip contrari.

1 pregunta a respondre per l’equip respecte al seu comportament.

Per més informació consultar el díptic i el dossier informatiu EN VOLEM 5!

En els ESPORTS INDIVIDUALS, es presentarà una proposta en valors, depenent de l’esport en concret.


> Norma 20a – Normes de disciplina esportiva

Les normes de disciplina esportiva per les quals es regula aquesta fase comarcal dels JEEC són les que té aprovades la UCEC i el Consell Català de l’Esport i que es poden consultar a la pàgina web: http://www.ceterrassa.com


> Norma 21a – Disposició Final

Aquests JEEC es regiran per aquestes normes tècniques i d’organització i pels reglaments esportius de cada federació, en els casos no previstos a les primeres.

Composició de la Comissió Tècnica organitzadora i dels Comitès de Competició i d’Apel·lació

Comissió Tècnica

Estarà formada per 9 persones, 1 tècnic d’esports de cada municipi i el secretari tècnic del Consell Esportiu.

Comitè de Competició

Estarà format per 3 persones escollides d’entre els membres respresentants de les escoles, clubs entitats esportives, de tots els municipis participants en la fase comarcal dels JEEC.

Comitè d’Apel·lació

El Comitè d’Apel·lació serà el màxim organisme d’apel·lació a resolucions preses pel Comitè de Competició i estarà format, per delegació, per 3 persones de la Junta Directiva del Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa.

La Junta Directiva del CEVOT es reserva el dret d’admissió dels participants.