Menú Cerrar

Concurs Audiovisual

Temàtica: L’esport a la Terrassa modernista

Enguany es l’any en que Terrassa commemora l’esport a la Terrassa modernista, la seva fira anual dedicada a aquesta època històrica de la ciutat, girarà al voltant d’aquesta temàtica.

És per això que el Consell Esportiu planteja en aquesta edició del Concurs Audiovisual una feina artística i històrica al voltant de l’Esport a la Terrassa modernista.

Proposem que les/els alumnes, puguin realitzar una tasca d’investigació sobre l’esport en aquesta època per ta de poder plasmar l’essència de l’esport egarenc al modernisme en una fotografia individual o col·lectiva.

Participants

Podran participar en aquest concurs els alumnes del Cicle Superior d’educació primària (aleví), Primer i Segon Cicle d’ESO (infantil i cadet) i Secundària post-obligatòria (juvenil), que participin o no als Jocs Esportius Escolars i resideixin en qualsevol dels Municipis de l’àrea d’influència del Consell Esportiu.

El treball s’haurà de realitzar individualment.

Característiques dels treballs

  • Els treballs es presentaran en suport digital (USB), en format JPG. Els treballs han de mesurar 420 x 210 cm (DIN-A3), i tenir una resolució mínima de 200 pp.
  • S’hauran d’utilitzar fotografies originals de l’autor o autora, on s’haurà de mostrar clarament la disciplina esportiva dins del context històric proposat.
  • No està permès utilitzar imatges extretes de la xarxa Internet ni escanejades que siguin creacions d’altres autors.
  • S’adjuntarà un arxiu de text on el participant faci una breu descripció del procés de realització i dels mitjans tècnics que ha utilitzat així com la contextualització. La no presentació del text explicatiu invalidarà el treball presentat.

Termini i condicions de presentació

Els treballs es lliuraran abans de l’13 de maig de 2020 a l’oficina del Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa, ZEM de Can Jofresa c/ Badalona 4-6 (Terrassa).

El material lliurat passarà a ser propietat del Consell Esportiu.

Cal identificar degudament els treballs amb les dades següents: Nom i cognoms del participant, edat, curs acadèmic i nom del centre educatiu.

Jurat i veredicte

El jurat serà nomenat pel Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa, i estarà format per persones del món esportiu, cultural, audiovisual, artístic i tècnics especialistes de la temàtica tractada. El jurat valorarà positivament aquells treballs que s’adeqüin a les bases del concurs.

El concurs podrà ser declarat desert – parcialment en algunes de les categories, o completament -, en cas que els treballs presentats no tinguin la suficient qualitat.

El veredicte del jurat serà inapel·lable

Els treballs que arribin a la final, seran presentats públicament durant el sopar de final de curs el dia 5 de juny de 2020. En aquest mateix acte es farà públic el resultat del concurs i es lliuraran els corresponents premis.

Acceptació de les bases

La participació en aquest concurs comporta l’acceptació i compliment de totes aquestes bases.