Menú Cerrar

Concurs Audiovisual

Temàtica: Mundial d’Hoquei Herba Femení del 2022

El proper any 2022 Terrassa acollirà el Mundial d’Hoquei Herba Femení i
el Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa conjuntament amb la
Federació Espanyola d’Hoquei proposem que des dels centres educatius
pugui sorgir la que serà la mascota d’aquest mundial.
Terrassa com a ciutat bressol del l’hoquei i de grans esportistes
vinculats/des a aquest esport ha de ser un altaveu al món gràcies a
aquest fet esportiu únic.
És per això que busquem a través de la creativitat dels i les alumnes dels
centres educatius poder mostrar al món una mascota innovadora que
sigui reflex l’esperit d’aquest esport de cara a tot el món.
Caldrà doncs dissenyar una mascota i donar‐li nom per que pugui tenir
una utilitat de futur a nivell global sent un possible estendard a nivell
internacional.
Aquesta mascota serà la imatge representativa del torneig d’aquest
mundial i serà present al llarg de tota la competició així com en les
campanyes promocionals anteriors i posteriors a l’esdeveniment.

Participants

Podran participar en aquest concurs els alumnes del Cicle Superior d’educació pimària (aleví), Primer i Segon Cicle d’ESO (infantil i cadet) i Secundària post‐
obligatòria (juvenil), que participin o no als Jocs Esportius Escolars i resideixin en qualsevol dels Municipis de l’àrea d’influència del Consell Esportiu.

El treball s’haurà de realitzar individualment.

Característiques dels treballs

  • Els treballs es presentaran en suport digital (USB), en format JPG o PNG. Els treballs han de mesurar 420 x 210 cm (DIN‐A3), i tenir una resolució mínima de 200 pp.
  • S’hauran d’utilitzar dissenys originals de l’autoro autora.
  • No està permès utilitzar imatges extretes de la xarxa Internet ni escanejades que siguin creacions d’altres autors.
  • Els treballs hauran de comptar sempre amb els 2 elements principals:
    – Que sigui identificable l’esport de l’hoquei.
    – Que tingui un nom original identificable amb l’hoquei.
  • S’adjuntarà un arxiu de text on el participant faci una breu descripció del procés de realització i dels mitjans tècnics que ha utilitzat així com la contextualització.
  • La no presentació del text explicatiu invalidarà treball presentat

Termini i condicions de presentació

Els treballs es lliuraran abans de l’17 de maig de 2021 a l’oficina del Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa, ZEM de Can Jofresa c/ Badalona 4-6 (Terrassa).

El material lliurat passarà a ser propietat del Consell Esportiu.

Cal identificar degudament els treballs amb les dades següents: Nom i cognoms del participant, edat, curs acadèmic i nom del centre educatiu.

Condicions

El jurat valorarà el personatge i el nom.
Aquests poden ser premiats per separats.
El guanyador/a del concurs de la mascota
Pot no coincidir amb el guanyador/a del nom

Jurat i veredicte

El jurat serà nomenat pel Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa, format per persones del món esportiu, cultural, audiovisual, artístic i tècnics especialistes
de la Real Federación española de Hockey i Ajuntament de Terrassa. La decisió final la prendrà el Comité Organitzador del Mundial d’hoquei 2022.

El jurat valorarà positivament aquells treballs que s’adeqüin a les bases del
concurs.

El concurs podrà ser declarat desert – parcialment en algunes de les categories, o completament -, en cas que els treballs presentats no tinguin la suficient qualitat.

El concurs podrà ser declarat desert ‐ parcialment en algunes de les categories, o
completament‐, en cas que els treballs presentats no tinguin la suficient qualitat.
El veredicte del jurat serà inapel∙lable.
Els treballs que arribin a la final, seran presentats públicament durant l’acte de
final de curs 2021 si la situació pandèmica ho permet.
En aquest mateix acte es farà públic el resultat del concurs i es lliuraran els corresponents premis.

Acceptació de les bases

La participació en aquest concurs comporta l’acceptació i compliment de totes aquestes bases.